Lastebiler

Lars Mårtensson
2023-01-24
4 min
Alternativt drivstoff
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

8 vanlige spørsmål om biogass og gassdrevne lastebiler

For å takle økende dieselkostnader og erstatte fossilt drivstoff i transportbransjen, kan transportvirksomheter vurdere gassdrevne lastebiler som kjøres på flytende biogass (LBG). Dette kan redusere utslippene med opptil 100 prosent og tilgjengeligheten av biodrivstoff til en konkurransedyktig pris er økende. Men hva er forskjellen på de ulike gasstypene, hva er kostnadene og hvilke transportoppdrag passer best? 
 

Det er i dag behov for ulike typer drivstoff og drivlinjer for å kunne møte behovene til det grønne skiftet. Biogass er ett alternativ som kan redusere CO2-utslipp i tungtransportsektoren og det representerer samtidig en langsiktig energiløsning.

Antall fyllestasjoner for flytende gass øker, spesielt i Europa, og gass er allerede et levedyktig alternativ til diesel, også for lengre ruter. For øyeblikket er over 60 % av produksjonskapasiteten for biogass i Europa og Nord-Amerika. Europa er for tiden den ledende regionen med 20 000 biogassanlegg.
 

Kina produserer nesten en tredjedel av den globale totalen og har som mål å utvide biogassproduksjonen på landsbygda samtidig som avfallshåndteringspraksisen forbedres for å produsere nesten 17 millioner tonn oljeekvivalenter (Mtoe) innen 2030 (fra rundt 7 Mtoe i dag). Samtidig vil India gi økonomisk støtte til lokale kombinerte biogass- og varmeanlegg. Biogass vokser også i land som Indonesia, Malaysia og Thailand hvor de vil utnytte store mengder tilgjengelig industriavfall.
 

I 2022 presenterte EU-kommisjonen REPowerEU-planen for å redusere avhengigheten av russisk fossilt brensel i god tid før 2030, noe som innebærer å akselerere utrullingen av fornybar energi. Handlingsplanen for biometan inneholder tiltak, inkludert et nytt industrielt partnerskap for biometan og økonomiske insentiver for å øke produksjonen ti ganger (sammenlignet med 2021) til 35 milliarder kubikkmeter (bcm) innen 2030, for å kunne erstatte fossilt drivstoff i transportsektoren. 

Men hva er forskjellen mellom de ulike gassdrivstofftypene og hvordan er de i forhold til diesel?
Her er 8 vanlige gassrelaterte spørsmål:

1. Hva er flytende biogass (LBG)?

LBG, også kjent som flytende biogass, består hovedsakelig av metan, akkurat som LNG. LBG er et ikke-fossilt drivstoff produsert gjennom en prosess der biogass fra organisk avfall som husdyrgjødsel, slam og matavfall omdannes til høykvalitets biometan og blir flytende ved -162 grader Celsius. Sammenlignet med LNG har LBG betydelig lavere CO₂-utslipp. Den har også høyere drivstoffpotensial (evnen til å erstatte diesel) enn andre alternativer som biodiesel. LBG kan også produseres lokalt, noe som sparer transportkostnader og karbonutslipp og bidrar til energisikkerhet.
 

2. Hva er flytende naturgass (LNG)?

Flytende naturgass er naturgass som er kjølt ned til flytende form for frakt og lagring. Mens naturgass er et fossilt brensel, kan flytende naturgass (LNG) redusere CO₂-utslippene med mellom 10–20 % sammenlignet med diesel, på grunn av mindre karbon per energienhet. LNG omsettes globalt, noe som betyr at den er en del av den globale energihandelen og sendes over hele verden.

3. Hva er komprimert biogass (bio-CNG) og naturgass (CNG)?

Den eneste forskjellen mellom bio-LNG/LNG og bio-CNG/CNG er at sistnevnte komprimeres ved høyt trykk og lagres i tanker på lastebilen. Ulempen med komprimert gass er at det betyr kortere rekkevidde for lastebilen enn ved kjøring på flytende gass. Som med bio-LNG, kan komprimert biogass (bio-CNG) produseres lokalt og er et ikke-fossilt drivstoff mens CNG er et fossilt drivstoff.

4. Hvor langt kan du kjøre på en gassdrevet lastebil?

Foreløpig kan LNG- og LBG-drevne lastebiler kjøre opptil 1000 km før de fylles på, noe som gjør det til et levedyktig drivstoff for langtransport. CNG har kortere rekkevidde og brukes oftere for lokal transport.

5. Hva slags transportoppdrag passer for lastebiler som kjører på gass?

CNG og bio-CNG har tradisjonelt blitt brukt til lokal transport som distribusjon og renovasjon i bymiljøer. Elektriske lastebiler er i ferd med å bli et konkurransedyktig alternativ i byer, noe som åpner for nye måter å bruke biogass på, for eksempel i langtransportbiler som LBG. I likhet med LNG har LBG høy energitetthet og gassdrevne lastebiler er derfor egnet for langtransport. På lang sikt vil gassdrevne lastebiler utfylle elektriske lastebiler. Spesielt ved kjøring på biogass. 


6. Hva er det billigste alternativet – gass eller diesel?

Det avhenger av flere faktorer og markedsspesifikke forhold. En gassdrevet lastebil er dyrere enn en diesellastebil, men de totale driftskostnadene kan være lavere takket være enten lave gasspriser eller andre insentiver som bompenger eller veiavgifter. Biogassdrevne lastebiler kan også være en forutsetning for å beholde eller få nye forretningsmuligheter på grunn av økende miljøkrav.
 

7. Hva skjer når det gjelder infrastrukturen for gass – som tilgjengelighet, drivstoff og kommende investeringer?

Infrastrukturen for gassdrevne lastebiler vokser raskt og lastebilene utvikler seg kontinuerlig. Biogass og biometan er de raskest voksende formene for bioenergi, og selv om en stor del av biogassproduksjonen ligger i Europa og Nord-Amerika, tror Det internasjonale energibyrået (IEA) at deres globale markedsandel av den totale etterspørselen etter bioenergi vil vokse fra 5 % i dag til 12–20 % avhengig av fremtidige scenarier.

Mer enn 600 stasjoner for LNG/LBG finnes allerede i dag i Europa. Det har vokst med mer enn 100 stasjoner i løpet av ett år. Det investeres også i produksjon av LBG og store aktører beveger seg mot LBG pga. behovet for å gå over til ikke-fossile drivstoff. Når det kommer til påfylling, ligner det på diesel i forhold til tidsbruk, men du må ta sikkerhetsmessige forholdsregler på grunn av den kalde, flytende gassen.
 

8. Bør du investere i en gassdrevet lastebil?

Gassdrevne lastebiler kan være et konkurransedyktig alternativ til diesel og teknologien er under kontinuerlig utvikling når det gjelder effektivitet og rekkevidde. Og biogass (LBG) har de sirkulære og klimamessige fordelene som etterspørres av stadig flere kunder innen transportbransjen. Det er også et alternativt drivstoff som allerede er tilgjengelig mange steder.


Les mer om gassdrevne lastebiler her, eller ta kontakt med din lokale forhandler for mer informasjon.

De vanligste spørsmålene om LBG