Lastebiler

Redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven for Volvo Norge AS

 

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022. Volvo Norge AS («Volvo Norge») er omfattet av loven, jf. åpenhetsloven §§ 2 og 3.

 

Åpenhetsloven § 4 pålegger Volvo Norge å utføre aktsomhetsvurderinger med formål om å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten forårsaker eller bidrar til, se § 4 bokstav a-f. Etter lovens § 5 skal Volvo Norge offentliggjøre en årlig redegjørelse for selskapets aktsomhetsvurderinger.

 

Organisering og ansvarsfordeling

Volvo Norge AS er et heleid datterselskap av Volvo Group. Volvo Group er et svensk børsnotertkonsern med virksomhet i 190 land og har 102 000 ansatte på verdensbasis. Volvo Norge hadde per 31. desember 2022 til sammen 326 ansatte.


Volvo Norge AS driver med import og distribusjon av Volvo lastebiler og busser samt av tyngre Renault kjøretøy til/i Norge. Volvo Norge har også en egen forhandler-/verkstedvirksomhet som drives gjennom avdelingen Volvo Trucks og som særlig retter seg mot det sentrale Østlandsområdet.

 

Volvo Norge AS eier samtlige aksjer i Volvo Finans Norge AS. Volvo Finans Norge AS avgir egen redegjørelse etter åpenhetsloven.

 

Retningslinjer og prosedyrer for håndtering og oppfølgning av loven

Volvo Group har et sterkt engasjement for menneskerettigheter og arbeider aktivt for å respektere og beskytte disse rettighetene. Vi erkjenner at negative menneskerettighetspåvirkninger kan oppstå internt i organisasjonen, gjennom forretningsforbindelser og i verdikjeden. For å oppnå dette, har Volvo Group implementert et omfattende Human Rights Program, basert på internasjonale rammeverk som: FN-pakten, ILO-konvensjonene, FN Global Compact, FN-retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

 

I 2021 lanserte Volvo Group en selvstendig menneskerettighetspolitikk som gjelder for alle deres enheter, ansatte og leverandører. Denne politikken er en felles plattform for Volvo Group's forpliktelse til å overholde menneskerettighetene.

For å ytterligere styrke arbeidet med menneskerettigheter, vedtok Volvo Group Executive Board i 2022 et gruppeomfattende menneskerettighetsprogram (Human Rights Program). Målet med dette programmet er å systematisk identifisere, redusere og håndtere risikoer knyttet til menneskerettigheter, samtidig som vi kontinuerlig forbedrer våre prosesser.

 

I prosessen med å implementere menneskerettighetsprogrammet har Volvo Group identifisert behovet for å styrke og utvikle sentrale verktøy og prosesser for å håndtere menneskerettighetsarbeidet på en mer effektiv måte. Dette arbeidet er i gang, og målet er å oppnå større harmonisering, ansvarliggjøring og bevissthet på tvers av hele gruppen.

 

På konsernnivå gjennomføres det land-for-land-vurderinger av menneskerettigheter med ambisjon om å dekke alle operasjoner, ansatte og annet personell på deres steder i det vurderte landet. Disse vurderingene gjennomføres ved hjelp av en metodikk utviklet i tråd med internasjonalt anerkjente praksiser.

 

Volvo Group tilbyr ulike kanaler for interne og eksterne interessenter å rapportere potensielle etiske bekymringer eller brudd på Volvo Group sine retningslinjer. Dette inkluderer vår varslingsprosess, "Volvo Whistle", som er offentlig tilgjengelig på Volvogroup.com.

Volvo Norge driver sin virksomhet i Norge basert på Volvo Group sine retningslinjer, og aktivitetstypene som er omfattet av Volvo Norges virksomhet er omfattet av allmenngjort tariffavtale i Norge. Volvo Norge utfører rutinemessige stikkprøver og kontroller av arbeidstakeres arbeidsforhold, arbeidsavtaler, sikkerheten på verksteder og bruken av etablerte HMS-rutiner. Basert på de vurderinger vi har foretatt, er disse tiltak tilstrekkelige.

 

Les mer om våre retningslinjer her:

AB Volvos Human Rights Policy: Human rights | Volvo Group

AB Volvos Code of Conduct: Code of Conduct and other policies | Volvo Group

AB Volvos Health and Safety Policy: Code of Conduct and other policies | Volvo Group

 

Våre leverandører

Volvo Groups arbeid med menneskerettigheter tar sikte på å identifisere, forebygge og begrense potensielle eller faktiske negative risikoer og virkninger for menneskerettighetene. Volvo Groups ansvar, innflytelse og påvirkningskraft varierer avhengig av hvilken del av verdikjeden og operasjonelle sammenhenger vi befinner oss i. Derfor bør våre prosesser og aktiviteter knyttet til menneskerettigheter tilpasses for å gjenspeile vår rolle innenfor de forskjellige delene av verdikjeden, inkludert egne operasjoner, leverandørkjeden, forretningspartnere og salgstransaksjoner.

 

Volvo Group, herunder Volvo Norge, ønsker samme høye standard hos sine leverandører som i egen organisasjon. Det er derfor utviklet Supplier Code of Conduct. Denne tar for seg krav og mål som Volvo har til sine leverandører. Disse kravene dekker følgende områder:

 

Moderne slaveri/tvangsarbeide – vi tolererer ikke noe form for tvangsarbeid eller moderne slaveri blant våre samarbeidspartnere

Barnerettigheter – vi tolererer ikke barnearbeid, og leverandører skal avstå fra all form av barnearbeid, og respektere barns rettigheter for personlig utvikling og utdannelse. Minimums alder for arbeid er at de er ferdig med grunnleggende utdanning, og aldri yngre enn 15 år.

Arbeidstid og fri – samarbeidspartnere skal alltid respektere gjeldende lover og fremforhandlede avtaler rundt arbeids- og hviletid, inkludert overtidsbestemmelser. I tillegg ferie, sykefravær og foreldrepermisjoner

Lønn og goder – leverandører skal alltid betale og gi deres ansatte lønn og goder som minimum dekker lokale regler og fremforhandlede avtaler. Arbeidsavtaler med informasjon om lønn og goder skal være tilgjengelig for alle ansatte i et språk og format som de forstår.

Ikke-diskriminering og rettferdig behandling – Alle ansatte skal behandles med verdighet og respekt, og ha like muligheter i jobben basert på individets evne til å gjennomføre jobben. Det skal ikke tolereres at ansatte blir diskriminert, eller dårlig behandlet på bakgrunn av kjønn, seksualitet, religion eller tilsvarende. Verbal, fysisk, psykisk eller seksuell trakassering skal ikke tolereres.

Fagforeningsfrihet – Alle ansatte hos våre samarbeidspartnere skal ha rett til å bli medlem i fagforening eller ha felles forhandlinger e.l. Ansatte skal kunne åpent kommunisere og dele ideer og bekymringer med ledelsen, uten frykt for represalier eller diskriminering.

Helse, Miljø og Sikkerhet – Leverandør skal sikre sine ansatte for potensielle sikkerhetsfarer som maskiner, utstyr, kjemisk eksponering etc. Ansatte skal få nødvendig personlig verneutstyr og tilgang til førstehjelpsutstyr. Leverandører skal påse at alle ansatte har et trygt arbeidsmiljø, og får nødvendig utstyr og opplæring for å kunne gjennomføre sin jobb på best mulig måte.

AB Volvos Supply Partner Conduct: Our supplier requirements | Volvo Group

 

Risikovurdering og tiltak

Volvo Group følger en risikobasert tilnærming og prioriterer områder med høyest risiko for uønskede menneskerettighetspåvirkninger.

Volvo Norge tok utgangspunkt i Volvo Groups  risikobaserte tilnærming i arbeidet med aktsomhetsvurderingen. En slik tilnærming er også i tråd med åpenhetsloven. Det ble gjort en avgrensning på ulike parametere som størrelse på omsetning, varegruppe, produksjonssted, opprinnelsessted, spesifikt regelverk og relevans i henhold til åpenhetsloven for selskapets leverandører og samarbeidspartnere.

For å kartlegge risiko valgte Volvo Norge i første omgang å sende ut et spørreskjema til selskapene i utvalget. Målet var å innhente og vurdere relevant informasjon fra flere selskaper for videre oppfølging. De første spørreskjemaene ble sendt ut i februar 2023. Volvo Norge vil senere vurdere om spørreskjemaet er egnet for fremtidig bruk i forhold til oppfyllelsen av formålet bak Åpenhetsloven. Vi tror imidlertid at  at en slik undersøkelse i seg selv vil øke bevisstheten blant mottakerne av spørreskjemaet.

 

Volvo Norge gjennomgår fortsatt svarene på spørreskjemaene, så det er for tidlig å konkludere med hensyn til eventuelle tiltak som må iverksettes for å følge opp eksterne leverandører og samarbeidspartnere. Kartleggingen av leverandørkjeden har så langt identifisert enkelte mulige risikofaktorer i Volvo Norges leverandørkjede. I vurderingen av risikofaktorer har Volvo Norge særlig lagt vekt på varer og produktkategorier som er forbundet med høy risiko, samt om leverandørens produksjon eller administrasjon foregår i land som er forbundet med høy risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter eller arbeidsforhold.

 

Volvo Norge vil nå vurdere og prioritere hvilke leverandører som behøver videre oppfølgning og nærmere kontroll, samt vurdere behov for eventuelle tiltak.

 

Ønsker du ytterligere dokumentasjon fra oss rundt åpenhetsloven, så kan du henvende deg på følgende e-post-adresse: compliance.volvonorge@volvo.com

Vi plikter som hovedregel å svare skriftlig på alle henvendelser innen 14 dager.