Lastebiler

Norge

×

Kollisjonstester og simulering – ART skal forhindre ulykker

Siden 1969 har Volvo Accident Research Team (ART) gransket tusenvis av trafikkulykker. Gjennom det nære samarbeidet med produktutviklingsavdelingen hos Volvo har funnene deres fått stor betydning: Det har blitt utviklet tekniske løsninger som gir økt sikkerhet, og Volvo Trucks’ sikkerhetsfilosofi har blitt spredd til resten av verden.
Undersøkelser på et åsted
Ved å reise til et ulykkessted og nøye registrere alle detaljer kan Accident Research Team danne seg et bilde av hva som har skjedd før ulykken fant sted, og hva som førte til skader når ulykken skjedde.

Da ART ble grunnlagt i 1969 fordi man hadde behov for mer kunnskap om årsakene til trafikkulykker. Ved å reise til et ulykkessted og nøye registrere alle detaljer, som plasseringen av bremsespor og kollisjonsøyeblikket, samt intervjue politifolk, sjåfør og medisinsk personell, kunne teamet danne seg et bilde av hva som hadde skjedd før ulykken fant sted, og hva som førte til skader når ulykken skjedde.

På det tidspunktet kunne man bare finne ut hvor robust en lastebil en var, gjennom en kollisjonstest. Takket være teamets nye kunnskaper om faktiske ulykker kunne Volvo nå utvikle sin klassiske Elk-test, som i dag regnes som verdens tøffeste kollisjonstest for lastebiler. Siden da har ART bygget opp en omfattende database over ulykkestyper, som brukes som grunnlag for datasimuleringer. Til tross for de nye muligheten for å teste ulike sikkerhetsfunksjoner gjennom Computer Aided Design (CAD) og simuleringsverktøy, er imidlertid feltarbeid like relevant i dag som i 1969.

Sikkerhet ligger i DNA-et vårt.

«Både kollisjonstester og ulykkessimuleringer baserer seg på visse standardtyper av trafikkulykker. Problemet er at virkeligheten alltid er annerledes. To ulykker er aldri helt like, sier Peter Wells, som er leder for ART. «Ute i felten kan vi oppdage ting – for eksempel at det er mulig å beskytte en sjåfør så godt mot en viss type ulykker at det skjer andre typer skader i stedet. Etter en stund begynner vi å se en trend i en viss retning. Hvis det skjer, endrer vi kollisjonstestene, simuleringene og produktdesignen slik at de stemmer bedre overens med de siste utviklingene.» 

Volvo Trucks’ designavdeling samarbeider tett med Petter Wells og kollegaene i ART, og spiller en sentral rolle i utviklingen av produktene til Volvo Trucks. Det er her en helhetlig løsning blir satt sammen fra spesifikasjoner som de mottar fra de ulike delene av organisasjonen.

– Sikkerhet ligger i genene våre, og dette vises tydelig i designuttrykket både på inn- og utsiden av førerhusene, sier designsjef Rikard Orell. «Hvis vi tar nye Volvo FH som eksempel, kan vi se hvordan formen på bakspeilene gir best mulig sikt fremover og best mulig sikt bakover, samtidig som de bidrar til å gi lastebilen en unik identitet. Inne i førerhuset er alle hjørnene avrundet for å minimere skadene ved en eventuelle kollisjon. I tillegg gir det enkle, rene designet av instrumentpanelet færre distraksjoner for sjåføren.»

Både Peter Wells og Rickard Orrell mener at den teknologiske utviklingen innenfor bil- og transportbransjen er inne i en spennende fase. Aktive sikkerhetssystemer (som kan hjelpe sjåføren ved å advare om en forestående ulykke samt ta kontroll over kjøretøyet hvis sjåføren ikke reagerer) blir tatt i bruk av stadig flere bilprodusenter for å utfylle tradisjonelle «passive systemer» som setebelter og kollisjonsputer. Utviklingen går også mot flere automatiserte funksjoner, som hjelper sjåføren og begrenser konsekvensene av tretthet og distraksjoner.

Frontkollisjonstest.

 

– Samtidig handler dette ikke bare om ny teknologi. Trafikkmiljøet rundt oss blir stadig mer sofistikert og sammenkoblet, og i dag inntreffer mange ulykker i byer, der antallet kjøretøy, fotgjengere og syklister stadig øker. Det er grenser for hva en bilprodusent kan gjøre på egen hånd. Da blir det stadig viktigere med et omfattende samarbeid mellom de ulike aktørene, sier Peter Wells.

Sikkerhetsbelter er fremdeles blant de sikkerhetsfunksjonene som redder flest liv på verdensbasis.

I tillegg til å innhente og lagre informasjon om ulike typer ulykker og sørge for at nye teknologiske utviklinger raskt når de rette folkene hos Volvo Trucks, har ART også ansvar for å spre Volvos sikkerhetsbudskap på verdensbasis. Dette gjelder alt fra å snakke om trafikksikkerhet i ulike fora til å ta initiativ til samarbeid med forskningsinstitusjoner over hele verden, i tillegg til de som planlegger og tar beslutninger om infrastruktur på lokalt nivå, for sammen å utvikle mer effektive og tryggere transportsystemer. 

Peter Wells på en testrigg.

 

En grunnleggende forutsetning for dette er omfattende kunnskaper om menneskelig adferd. For at et system skal kunne være effektivt, må det kunne motvirke menneskelige begrensninger. På dette området har Volvo Trucks en egen avdeling, Driver Environment and Human Factors, som blant annet utvikler ulike grensesnitt mellom lastebilen og sjåføren.

«Det handler i bunn og grunn om å kommunisere den rette informasjonen til rett tid og på rett måte. Sjåføren må kunne være konsentrert og ikke bli distrahert, syns- eller tankemessig, av informasjon fra instrumentbordet. Ideelt sett bør designløsninger være så gode at de fungerer over hele verden. iPhone er et godt eksempel på denne typen 'inkluderende design' – et fenomen som jeg tror kommer til å bli stadig viktigere i fremtiden, sier Frida Ramde, som er leder for avdelingen.

Hun og teamet hennes har utnyttet ART-databasen godt. Med den kan de se om et ulykkesmønster må forhindres, og teste og utvikle grensesnitt mellom menneske og maskin som hjelper sjåføren og forhindrer ulike typer ulykker. Til gjengjeld er arbeidet deres viktig for ART og produktdesignavdelingen, som begge bruker teamets forslag til nye grensesnitteknologier og forskningen på distraksjoner og såkalte «overganger» – de vanskelige øyeblikkene der kontrollen over kjøretøyet bytter mellom den menneskelige sjåføren og lastebilen.

«Med den brede introduksjonen av aktive sikkerhetssystemer blir det stadig viktigere å ha kunnskap om denne typer overganger. Dette er et spennende område der det hele tiden utvikles nye teknologier i et raskt tempo. Samtidig er bærekraften i grensesnittene mellom menneske og maskin, og i hvilken grad de hjelper sjåføren, noe som må testes grundig før de lanseres på markedet, sier hun. 

Frida Ramde får støtte fra Peter Wells, som mener at vi kommer til å se en positiv utvikling innenfor trafikksikkerhet etter som flere og flere aktive sikkerhetsfunksjoner tas i bruk. Samtidig understreker han at de aktive systemene må anses som et tillegg til passive systemer, og ikke som en erstatning.

– ART har dessverre kunnet vise at folk i for stor grad stoler på de aktive sikkerhetssystemene, og at mange sjåfører ikke bruker sikkerhetsbelte. Dette til tross for at sikkerhetsbelter fremdeles er blant de sikkerhetsfunksjonene som redder flest liv på verdensbasis! I fremtiden får vi nok oppleve en dag uten trafikkulykker, men vi er ikke der ennå. Og frem til da er arbeidet vårt med å få verden til å forstå farer i trafikken like viktig som våre tekniske sikkerhetsløsninger, sier han. 

«Tømmeret losses på sagbruket.»